Bảng điện tử năng suất - Công ty Platz (Japan) - Cty TOÀN TRUNG - số 1 về MÀN HÌNH LED - MAN HINH LED

Bảng điện tử năng suất – Công ty Platz (Japan)

Bảng điện tử năng suất – Công ty Platz (Japan)

Đếm số lượng bằng sensor. Cảnh báo mức độ hoàn thành bằng đèn 3 màu

Description