Bảng điện tử năng suất - Công ty Phú Lợi - Cty TOÀN TRUNG - số 1 về MÀN HÌNH LED - MAN HINH LED

Bảng điện tử năng suất – Công ty Phú Lợi

Bảng hiển thị năng suất chiết rót dầu – Công ty Phú Lợi
Đếm số lượng thùng dầu bằng sensor quang omron

Description