Bảng điện tử năng suất - Công ty KumhoTire (Korea) - Màn hình led - bảng điện tử - cung cấp màn hình led - cung cấp bảng điện tử

Bảng điện tử năng suất – Công ty KumhoTire (Korea)

Bảng điện tử năng suất – Công ty KumhoTire (Korea)

Phần mềm giám sát dữ liệu 9 bảng năng suất cán cao su thông qua mạng Internet.
Đếm số lượng sản phẩm bằng sensor quang

Description